UE FLAGI

Beneficjent Mindsailors Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie na rynek nowego produktu - systemu komunikacji mieszkańców UniComm, w wyniku opracowanego projektu wzorniczego”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest rozwój MINDSAILORS Sp. z o.o. poprzez opracowanie projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy produkt w postaci inteligentnego systemu komunikacji mieszkańców oraz administracji wspólnot mieszkaniowych – UniComm.

 

Wartość projektu: 815 244,22 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 491 980,00 PLN

 

Projekt realizowany w okresie od 11.09.2019 do 30.06.2020. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać w biurze Mindsailors pod nr. tel. +48 61 624 64 74, lub mailowo: mindsailors@mindsailors.com