W ostatnim czasie na naszym blogu pojawił się tekst, w którym nasza ekspertka, Adriana Zalewska – Werra opowiadała o tym jak przygotować się do składania wniosku o dofinansowanie nowego produktu (więcej tutaj). W ramach uzupełnienia tej publikacji uruchomiliśmy serię wtorkowych dyżurów eksperckich na Facebooku, podczas których na żywo odpowiadaliśmy na pytania wszystkich zainteresowanych dotacjami na design. Przyznajemy, że nie spodziewaliśmy się tak dużego odzewu! Dziękujemy wszystkim za kontakt, a dla osób, którym nie udało się porozmawiać, publikujemy najczęściej pojawiające się podczas dyżurów pytania wraz z naszymi odpowiedziami.

 

Czy w konkursie Design dla przedsiębiorców można zlecić usługę analizy stanu techniki do rzecznika patentowego, tj. przeszukanie baz patentowych pod kątem zbadania stanu techniki?

W ramach kosztów kwalifikowalnych dotyczących usług doradczych w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu można ująć wydatki związane z analizą stanu techniki i badaniem tzw. czystości patentowej. Należy pamiętać o konieczności uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie planowanych kosztów oraz wykazania ich związku z realizacją projektu i osiągnięciem celów tego projektu.

 

Czy startup, który jeszcze nie zarabia może brać udział w konkursach na dofinansowanie nowego wzoru przemysłowego?

W przypadku konkursu 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców tak, wystarczy wykazać posiadanie środków niezbędnych do sfinansowania projektu. Natomiast w konkursie 1.4 POPW Wzór na konkurencję nie jest to możliwe – startować mogą jedynie przedsiębiorstwa, które mają zamknięty przynajmniej 1 rok obrotowy i przychód na poziomie minimum 600 tys. zł.

 

Czy w zakres kosztów realizacji inwestycji początkowej wchodzą również koszty niezbędne do wytwarzania nowych produktów i ich komercjalizacji, np. maszyny produkcyjne?

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach realizacji inwestycji początkowej można zaliczyć wydatki dotyczące zakupu maszyn produkcyjnych, niezbędnych do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

 

Czy są jakieś działania zapewniające dofinansowanie na stworzenie technologii?

Tak, istnieje cały szereg konkursów badawczych, a ich zasady dostosowane są do stopnia skomplikowania i poziomu innowacyjności technologii (np. 1.1.1 POIR Szybka ścieżka). Można także zlecić stworzenie technologii jednostce naukowej i skorzystać z dotacji 2.3.2 PO IR Bony na innowacje dla MŚP. Na wdrożenie technologii można skorzystać natomiast z Kredytu na innowacje technologiczne.

 

Czy kosztem kwalifikowanym jest wyłącznie doradztwo w zakresie projektowania prototypu czy również zakup materiałów, komponentów oraz innych usług zewnętrznych, koniecznych do wytworzenia prototypu?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

– przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy

– analiza otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego

– stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, założeń briefu projektowego, określenie kierunków projektowych oraz opracowania projektów i prototypów, jak również przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Zatem zakup materiałów niezbędnych do wytworzenia prototypu będzie wliczał się w te koszty.

 

Jak długo realizuje się projekt w konkursie 1.4 POPW Wzór na konkurencję?

Realizacja projektu jest zależna od etapu konkursu:

  • dla etapu I musi rozpocząć się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy;

  • dla etapu II okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.

 

Na co mogę otrzymać dofinansowanie w konkursie 1.4 POPW Wzór na konkurencję?

Dofinansowanie przeznaczone jest i podzielone w zależności od etapów:

Etap I – na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych, związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej;

Etap II – na projekty dotyczące wdrożenia rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenia działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

 

Prowadzę niewielką firmę, zatrudniam zaledwie kilka osób. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie?

W konkursie 1.4 POPW Wzór na konkurencję, wymagane jest zatrudnienie minimum 5 osób. W etapie I może brać udział mikro, mały bądź średni przedsiębiorca, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium makroregionu Polski Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

W etapie II mikro, mały bądź średni przedsiębiorca, który prawidłowo wykorzystał pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizował zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożył wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone.

Natomiast w konkursie 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców nie ma wymogów co do zatrudnienia – każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może wziąć w nim udział.

 

W jakiej formie przekazywane jest dofinansowanie?

Sposób przekazywania dofinansowania zależy od konkursu oraz etapu. W konkursie 1.4 POPW Wzór na konkurencję, dofinansowanie w I etapie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych.

W ramach II etapu, zgodnie z zapisami umowy, dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci:

1) zaliczki

lub

2) refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.

W konkursie 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców już od początku realizacji projektu można skorzystać z zaliczki w wysokości 40% przyznanego dofinansowania.

 

Czy muszę mieć środki na sfinansowanie projektu?

Tak. Jednym z kryteriów oceny wniosku jest posiadanie przez Wnioskodawcę odpowiednich środków do sfinansowania projektu.

Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli wnioskodawca działa krócej niż dwa lata, jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy oraz w prognozach finansowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej). W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt lub pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania.

Chęć sfinansowania projektu kredytem bankowym musi być potwierdzona promesą kredytową, sporządzoną na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Wybierając pożyczkę, możliwość jej udzielenia musi być uwiarygodniona przedłożonymi przez Wnioskodawcę dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi lub w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej PIT lub wyciągiem z konta bankowego).

 

Przedmiot wniosku musi być innowacyjny – co to oznacza?

Innowacja powinna być zgodna z definicją:

Innowacja produktowa (product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.

(źródło: Podręcznik OSLO Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji).

Wnioskodawca powinien pokazać te nowe cechy lub funkcjonalności, które jego produkt (wytworzony po realizacji strategii) będzie miał, a dotychczas nie posiadał.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do Ady!

adriana.zalewska@mindsailors.com