smart-sciezka

Ilość funduszy dostępnych na innowacje w ścieżce SMART może przyprawić o zawrót głowy. Wiele firm i przedsiębiorców szykując swoje wnioski zastanawia się co zrobić, żeby ich wniosek miał większe szanse na pozytywne rozpatrzenie. Enigmatyczne kryteria oceny mogą nic nie mówić, albo wręcz sugerować zbyt wiele. Jeśli więc chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania swojego projektu warto zgłosić się do eksperta - tak właśnie zrobiliśmy my, pisząc ten artykuł. Skontaktowaliśmy się z firmą ECDF DOTACJE, z którą współpracujemy już wiele lat w zakresie dotacji UE, i zapytaliśmy jak firmy mogą zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dotacji w ścieżce SMART.

 

JAKI JEST CEL ŚCIEŻKI SMART?

smart-sciezka-1.webp

Celem ścieżki SMART jest wspieranie rozwoju i innowacji przedsiębiorstw poprzez budowanie ich zdolności badawczych. Czyli rdzeniem jest stymulowanie powstawania i wdrażania nowych technologii i idei lub warunków do ich wytwarzania w przedsiębiorstwach. Modułowa struktura ścieżki SMART daje większe możliwości na dopasowanie swojego wniosku do tego celu. Z siedmiu modułów, które są dostępne w ramach ścieżki SMART tylko moduł "Badania i Rozwój" jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw. Dla sektora MŚP obowiązkowe jest wybranie między modułem B+R a modułem Wdrożenia innowacji (czyli finansowaniem wdrożenia opracowanej już wcześniej za pomocą działań B+R innowacji). Moduł B+R to bezzwrotna dotacja w zakresie do 80% kosztów badań przemysłowych i do 60% kosztów prac rozwojowych. Ważne jest, że działania B+R muszą stanowić przynajmniej 20% kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. Moduł Wdrożenie innowacji to z kolei dotacja częściowo zwrotna i warunkowa dofinansowująca do 70% kwalifikowanych kosztów netto.

Działania w ramach każdego z tych modułów muszą dotyczyć innowacji w skali przynajmniej rynku polskiego, a ich poziom dofinansowania i warunki przyznania są częściowo zależne od rodzaju ubiegającego się przedsiębiorstwa, jego skali oraz lokalizacji inwestycji. Te dwa moduły stanowią rdzeń Ścieżki SMART. Pozostałe moduły, tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Internacjonalizacja Kompetencji mają charakter uzupełniający. Choć struktura modułowa daje Ścieżce SMART bardzo uniwersalny i elastyczny charakter, jednocześnie powoduje wyższy poziom skomplikowania składania samego wniosku. Jeśli więc uznasz, że chcesz skupić się na projekcie a logistykę pozyskania finansowania wolisz zlecić ekspertom, polecamy kontakt ze specjalistami z ECDF DOTACJE. Na ich stronie znajdziesz też więcej szczegółów na temat dotacji w ramach Ścieżki SMART.

ECDF oferuje kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami unijnymi. Ich ekspertów cechuje dogłębna wiedza dotycząca programów finansowanych przez Unię Europejską, procedur aplikacyjnych i wymogów formalnych. Dzięki temu są w stanie skutecznie doradzać klientom na każdym etapie procesu aplikacyjnego, od identyfikacji odpowiednich źródeł finansowania po pełne wsparcie w przygotowaniu wniosków i rozliczeniach.

Wracając jednak do rdzenia Ścieżki SMART, charakter tych dwóch modułów oznacza, że poza samym pomysłem na innowacje, powinieneś zaprezentować realną ścieżkę opracowania go oraz praktycznego wdrożenia na rynku. I w istocie to jest właśnie celem ścieżki SMART - stymulowanie sektora B+R w biznesie w celu zwiększenia innowacyjności gospodarki na danym obszarze.

smart-sciezka-2.webp


Jasno określone są tez preferencje dotyczące wniosków składanych w ramach ścieżki SMART. Są to:

  • projekty składane z modułem badawczo-rozwojowym
  • preferowane są innowacje mające potencjał do transformacji lub wykreowania nowego rynku
  • wysoką wartość przedstawiają innowacje ekologiczne i/lub cyfrowe
  • zakładana współpraca z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową
  • innowacje o pozytywnym znaczeniu społecznym (jakość życia, zdrowie, włączenie społeczne, spowolnienie zmian klimatu)

Oczywiście każda z tych preferencji powinna zakładać wpływ wdrażanej innowacji przynajmniej na poziomie krajowym. Co jednak jeśli nie masz wcześniej przeprowadzonych badań naukowych lub rozwojowych, które mógłbyś przedstawić we wniosku, aby uwiarygodnić to, że Twój pomysł jest możliwy do opracowania i wdrożenia? Albo co jeśli nie posiadasz odpowiedniego zaplecza B+R lub wiedzy i doświadczenia, aby je zbudować? Czy to wpłynie negatywnie na ocenę Twojego wniosku?

 

CZY MUSZĘ MIEĆ KWALIFIKACJE B+R, ABY UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

Nie, nie musisz. Jednak można się domyślić, że aplikanci, którzy je mają będą mogli bardziej uwiarygodnić swój wniosek, zwiększając prawdopodobieństwo doprowadzenia do realnego wdrożenia rozwiązania na rynku. Upraszczając - Twój wniosek musi potwierdzać, że innowacja, którą chcesz opracować leży w dziedzinie Twojej ekspertyzy. Co zrobić jeśli jednak Twój pomysł jest nie tylko innowacyjny, ale też zakłada wykorzystanie np. rozwiązań z branży, w której dotąd się nie poruszałeś i nie masz w niej doświadczenia? Istotnym czynnikiem jest to, że w ścieżce SMART możesz przeznaczyć do 70% środków kwalifikowanych na B+R na pozyskanie wiedzy lub prowadzenie działań B+R przez podmioty zewnętrzne. Wtedy najlepiej wesprzeć się firmą doradczą lub rozwojową posiadającą status CBR. Współpraca z partnerem posiadającym status CBR, który jest statusem przyznawanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jest mocnym poświadczeniem posiadania kompetencji i zasobów niezbędnych do przeprowadzenia działań B+R w ramach realizacji składanego wniosku.

smart-sciezka-3.webp


Wykaz kwalifikowanych CBR znajdziesz TUTAJ. Możesz w nim znaleźć CBR odpowiednie dla Twojego projektu. Przykładowo, jeśli planujesz projekt oparty na badaniach naukowych takich jak badania chemiczne czy molekularne, możesz znaleźć tam odpowiednie laboratorium naukowe, które może być zainteresowane wsparciem Twojego wniosku. Jeśli natomiast planujesz opracowanie innowacyjnego urządzenia elektronicznego lub maszyny, możesz zgłosić się do takiej firmy jak Mindsailors, ponieważ posiadamy dużą ekspertyzę w dziedzinie prac B+R i wzornictwa przemysłowego oraz posiadamy status CBR. Nasza firma ma już blisko 20 lat doświadczenia w zakresie B+R oraz wzornictwa przemysłowego. Nasze umiejętności projektowe zostały wielokrotnie potwierdzone przez klientów oraz międzynarodowe konsorcja ekspertów, którzy przyznali naszym projektom łącznie kilkadziesiąt nagród wzorniczych. Z kolei nasze umiejętności w prowadzeniu działań B+R w zakresie rozwijania produktów potwierdziło Ministerstwo Rozwoju i Technologii przyznając nam w 2022 roku, po przeprowadzeniu rygorystycznego audytu, status Centrum Badań i Rozwoju.

 

NAJWIĘKSZE TRUDNOŚCI W UZYSKANIU DOTACJI W RAMACH ŚCIEŻKI SMART

Aplikowanie o finansowanie w ramach Ścieżki SMART wiąże się z pokonaniem kilku trudności, które często stanowią zbyt duże wyzwanie dla aplikujących podmiotów. Oto 3 najczęstsze błędy we wnioskach przygotowywanych samodzielnie przez przedsiębiorców:

  • Brak studium wykonalności B+R
  • Brak doświadczonej kadry B+R
  • Źle rozpisana agenda prac B+R

Na czym polegają te błędy?

Nieodrobione zadanie domowe

Składając wniosek aplikant powinien mieć już przygotowane sprawozdanie o stanie techniki, które przypomina charakterem studium wykonalności. Zarówno pod kątem modułu B+R, do którego należy wykazać, że badania, których chcemy się podjąć są wykonalne i nie są powieleniem już istniejących rozwiązań, które już funkcjonują na rynku; jak i w przypadku modułu Wdrożenia innowacji, w którym musimy wykazać, że wyniki naszych wcześniej przeprowadzonych badań potwierdzają wykonalność wdrożenia.

To samo dotyczy badania rynku, na którym planujemy docelowo wprowadzić innowację. Powinniśmy mieć ten rynek zweryfikowany pod kątem rozwiązań konkurencyjnych, ewentualnych patentów oraz klienta docelowego. Obowiązkiem aplikanta jest wykazanie, że planowane prace B+R i wdrożeniowe np. nie rozbiją się o obowiązujący patent czy też nie okaże się, że oferowane rozwiązanie dotyka problemu, który funkcjonuje bardziej w głowie aplikanta niż docelowego klienta. Przeprowadzenie takiej analizy powinno być szerokie i dotyczące przynajmniej skali krajowej, a najlepiej międzynarodowej, czego często aplikanci nie są świadomi lub po prostu nie posiadają wiedzy lub zasobów niezbędnych do przeprowadzenia tak szeroko zakrojonej analizy.

smart-sciezka-4.webp

Brak doświadczonej kadry

Koniecznością przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Ścieżki Smart jest wykazanie, że zarówno kierownik całego projektu jak i kierownik prac B+R posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę do zarządzania tym projektem.

Co istotne, nie oznacza to posiadania doświadczenia w zakresie czynności technicznych niezbędnych do realizacji poszczególnych, planowanych zadań. Chodzi o doświadczenie w zarządzaniu procesami i zależnościami, które zachodzą w czasie realizacji projektu B+R. Jest to o tyle istotny wymóg, że wiele przedsiębiorstw po prostu takiego doświadczenia nie posiada i albo rezygnuje albo wykazuje doświadczenie nieistotne, przez co efektywnie przekreślają szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

W praktyce wymagane jest zapewnienie kadry kierowniczej z takim doświadczeniem, np. poprzez wsparcie się ekspertami zewnętrznymi, których wynagrodzenie może być jednym z elementów finansowanych ze ścieżki SMART. Na takiej zasadzie często eksperci z kadry Mindsailors zatrudniani są w ramach poszczególnych projektów do prowadzenia prac B+R z zespołem aplikanta. To jednak rozwiązanie na czas realizacji projektu. Brak doświadczonej kadry może jednak dać przykre skutki już przy składaniu wniosku.

Źle rozpisana agenda prac B+R

Należy zrozumieć, że wnioski analizowane są przez ekspertów od procesów B+R. Istotne jest więc rozpisanie tych wniosków przez osoby, które te procesy znają. Częstym błędem jest rozpisywanie agendy B+R, czyli szczegółowego planu działań w ramach projektu, przez osoby techniczne, jednak nie posiadające doświadczenia w prowadzeniu takich projektów. Efektem tego często jest zbyt duże skupienie na aspektach technicznych i między innymi źle rozpisane etapy prac, źle dobrane kamienie milowe, uwzględnianie niepoliczalnych kamieni milowych czy też brak planu naprawczego.

Doświadczenie i wiedza na temat logistyki projektu B+R i tego jak reagować w sytuacjach nieprzewidzianych (których w projektach B+R jest pełno) są równie istotne jak wiedza techniczna na temat procesów, które trzeba przeprowadzić.

 

JAK ZWIĘKSZYĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWO POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU W ŚCIEŻCE SMART?

Jeśli po opracowaniu projektu masz wątpliwości czy jesteś w stanie go wystarczająco dobrze uzasadnić i jednocześnie sprostać wymogom formalnym składania wniosków, lub masz wątpliwości czy jesteś w stanie wystarczająco dobrze przygotować opracowanie swojego projektu, skorzystaj ze wsparcia firmy świadczącej usługi konsultacji w pozyskiwaniu wniosków. My rekomendujemy współpracę z opisaną wyżej firmą ECDF DOTACJE, która ma potwierdzoną skuteczność w pozyskiwaniu wniosków dla swoich klientów.

Łącząc doświadczenie biznesowe i formalne firmy doradczej oraz zaplecze B+R firmy ze statusem CBR, takiej jak Mindsailors, możesz znacząco zmniejszyć ryzyko potknięcia się o przeszkodę, o której istnieniu nawet nie wiesz; i jednocześnie zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia Twojego wniosku dotacyjnego.

Also check
Categories:
#r&d #Mindsailors
Let's talk

Schedule an initial talk and get to know us better! You already have a basic brief? Send it over so we can have a more productive first meeting!

Contact us
Set up
a meeting

This site gathers statistical data in order to enhance user experience and to improve the content we deliver. We never store any of your personal data. You can read more in our Privacy Policy.